Keerpunt

Interkerkelijke evangelisatiewerkgroep

Keerpunt Nieuw-Lekkerland is de interkerkelijke evangelisatiewerkgroep van de Hervormde gemeente Kinderdijk-Middelweg, Nederlandse Gereformeerde Kerk Alblasserdam – Nieuw-Lekkerland, Hervormde gemeente Maranatha, Vrije baptistengemeente en de Gereformeerde Ontmoetingskerk.

Met onze verschillende achtergronden en belevingsvormen, zijn wij het over één ding eens: Het Evangelie van Jezus Christus moet worden bekendgemaakt aan iedereen. Samen willen wij in Nieuw-Lekkerland aan deze taak invulling geven.

Keerpunt is eind jaren ’90 ontstaan uit het verlangen van een aantal christenen om Nieuw-Lekkerland te bereiken met het Evangelie. Zoveel mogelijk christelijke gemeenten uit ons dorp zijn hiervoor benaderd, met de tentactie ”Keerpunt 2000!?” als resultaat. Uit deze tentactie is een platform ontstaan met vertegenwoordigers van diverse kerkelijke gemeenten.

Keerpunt

De naam Keerpunt is bedacht door mw. C. Erkelens en gaf in het jaar 2000 een heldere en diepgaande inhoud aan de tentactie. Dat jaar, een keerpunt in de geschiedenis, waar door velen verlangend naar werd uitgekeken, maar waar even zo velen met angst tegenop zagen. Een keerpunt, wilden en willen wij onze dorpsgenoten aanbieden. Ruil een leven voor jezelf in voor een leven met en voor Jezus, onze Heer.

Ons doel

De opdracht door de Heer Jezus gegeven in Mattheüs 28: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vaders en van de Zoon en van de Heiligen Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”, daaraan wil Keerpunt invulling geven.

Het tweede doel van Keerpunt is het bevorderen van de samenwerking tussen de plaatselijke kerken en christenen. Hiermee willen wij invulling geven aan het gebed van onze Heer Jezus in Johannes 17: “Opdat zij allen één zijn, zoals Wij”. De wereld moet weten en zien dat wij één zijn.

Gebed als basis

Het verlangen om het Evangelie te delen met anderen komt voort uit de relatie met God. Basis van deze relatie is het contact met Hem. Het lezen in zijn Woord, het delen van alles wat ons bezighoudt met Hem in het gebed; dat gebed staat dan ook aan de basis van al onze activiteiten.

Onze activiteiten

In de jaren 2000 en 2007 waren er de tentacties, waar u ons wellicht van kent, met daarin o.a. de Vakantiebijbelweek, kindermiddag, vrouwenochtend, jongerenavond, praise-avond, samenzang, concerten en discussieprogramma’s.

Naast deze tentacties zijn er jaarlijks terugkerende activiteiten welke u aantreft in het menu onder ‘activiteiten’.

Onze organisatie

De activiteiten van Keerpunt worden georganiseerd door een vaste groep van ongeveer 20 personen. De meesten zijn vertegenwoordigers van de evangelisatiecommissies van de deelnemende gemeenten. De groep wordt aangevuld met leden die op persoonlijke titel hun medewerking verlenen. Keerpunt organiseert haar activiteiten zelfstandig en rapporteert naar de evangelisatiecommissies en/of kerkenraden. Nieuwe vormen van activiteiten worden eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de kerken- en oudstenraden.

Waarom wij dit allemaal aan u vertellen?

Wij allen, hebben de taak te getuigen van wat en Wie ons beweegt. Ieder doet dit met de hem/haar gegeven talenten en gaven en op een manier die bij hem/haar past.

Wij leven als christenen te midden van mensen die onze Heer nog niet kennen. Van wie zouden zij het goede nieuws moeten horen, als het niet van ons is? Juist daarom organiseren wij graag activiteiten waar u uw familie, vrienden, buren mee naar toe kunt nemen.

Naast de directe verkondiging van het Woord, is Keerpunt ervan overtuigd dat evangelisatie altijd gepaard gaat met onze opstelling als christen in de praktijk. Draaien wij rond in eigen kring of laten we de liefde van God zien aan de mensen in onze omgeving? Zijn wij zichtbaar, bereikbaar voor de ander? Staan wij open voor hem of haar en zijn we beschikbaar om werkelijk te investeren in de ander als persoon?

Samenwerkende kerken

 • Nederlandse Gereformeerde Kerk Alblasserdam – Nieuw-Lekkerland
  (De Hoeksteen)
  Vonckstraat 13
  2957GJ NIEUW-LEKKERLAND
 • Gereformeerde Ontmoetingskerk
  Lekdijk 219
  2957CH NIEUW-LEKKERLAND
 • Hervormde Gemeente Kinderdijk/Middelweg
  (Rehobothkerk)
  Planetenlaan 30
  2957SN NIEUW-LEKKERLAND
 • Hervormde Gemeente Maranatha
  (Maranathakerk)
  Mattenbies 1
  2957RJ NIEUW-LEKKERLAND
 • Vrije Baptistengemeente Nieuw-Lekkerland
  (Maranathakerk)
  Mattenbies 1
  2957RJ NIEUW-LEKKERLAND

Ons geloof

Alle gemeenten die aan Keerpunt deelnemen, belijden met de Apostolische geloofsbelijdenis:

 • Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
 • En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
 • die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 • die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
 • op de derde dag opgestaan uit de doden;
 • opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 • vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
 • Ik geloof in de Heilige Geest.
 • Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
 • vergeving van de zonden;
 • opstanding van het vlees;
 • en een eeuwig leven.

Samen meer!

Evangeliseren is delen en is vermenigvuldiging. Deel uw ideeën met ons, deel uw talenten en gaven. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om samen te werken tot de uitbreiding van het Koninkrijk van God.

Is er meer? Stel dat er meer is?

Speciaal voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor mensen die hun geloof willen opfrissen.