Keerpunt Nieuw-Lekkerland
rainbow

Archive for the ‘vacature’ Category

Nieuwsbrief Keerpunt 2015/2

NIEUWSBRIEF 2015/2

Als stuurgroep informeren wij u over de ontwikkelingen die binnen Keerpunt Nieuw-Lekkerland hebben plaatsgevonden en over de activiteiten die wij weer hopen te gaan doen. Wij zijn dankbaar dat er weer zoveel te melden is en realiseren ons dat dit alleen kan dankzij Gods liefde en genade. Daarvoor zij Hem alle dank!

Bidstond

Op zaterdag 3 oktober zijn we als Keerpunt het nieuwe seizoen begonnen met een gezamenlijke bidstond in de Rehoboth-kerk. We dachten met een klein groepje mensen na over het thema ‘Uw Koninkrijk kome’, een deel van het Onze Vader, zongen een aantal liederen en brachten onze dank en zorgen bij God in gebed. Na afloop volgde nog een opbouwend en openhartig gesprek en we gingen bemoedigd naar huis. We hopen dat de opkomst de volgende keer meer zal zijn. Laten we elkaar aanmoedigen om deze bijeenkomsten schouder aan schouder op te trekken!

Paasborden

Zo’n anderhalve week voor en twee weken na Pasen mochten we weer door de borden getuigen zijn van de redding door de Heere Jezus Christus gebracht. Bij binnenkomst van ons dorp via de ruilverkaveling was het duidelijk te zien; een prachtige foto met de woorden: Jezus, Hij kwam, Hij stierf, Hij overwon de dood. Ook voor jou!? Helaas heeft het bord dat aan Schoordijk stond het gevecht tegen de stormwind niet overleefd. We hopen volgend jaar rond Pasen weer twee borden te kunnen plaatsen.

Alpha-cursus

Vanaf september is de nieuwe Alpha-cursus (voor de 10e keer) weer van start gegaan. We zijn verheugd met drie nieuwe deelnemers. Landelijk gezien wordt dit beeld niet bevestigd. Daarnaast is er weer een Beta-cursus met cursisten! Het is gezellig en een zeer geïnteresseerde groep.
Zoals vaak is het begin moeilijk: je moet immers elkaars vertrouwen winnen. Als onderwerpen zijn besproken: ‘Wie is Jezus?’ en ‘Wat heeft het kruis te betekenen?’ De voorbereidingen voor het weekend zijn al in volle gang! Ook de plaatselijke predikanten verzorgen een onderwerp. Het blijft bijzonder om met mensen in gesprek te zijn die ‘nieuw’ zijn in het geloof! We zijn dankbaar met de twee nieuwe jonge gespreksleiders voor de Alpha en danken Hem daarvoor. Belangrijk is dat er gebeden wordt voor deze bijeenkomsten op donderdagavond die tot medio december doorgaan. Bidt u mee?

Vrouwenochtend

Op woensdag 28 oktober kwam Susanna Versteeg, op uitnodiging van de werkgroep Ontmoeting met vrouwen, spreken in de Maranatha kerk. De ochtend begon om 09.00 uur met een kopje koffie en werd opgeluisterd met mooie muziek onder leiding van Christian Verwoerd. Het thema wat Suzanna op een bevlogen manier belichtte was BLIND VERTROUWEN?!

Kerstnachtviering

Op kerstavond 24 december 2015 hopen we onze jaarlijkse Kerstnachtviering weer te houden. De organisatie hiervan is in handen van de werkgroep van de deelnemende kerken in Keerpunt. De nodige praktische zaken zijn al weer geboekt en de voorbereidingen voor de viering zijn al in volle gang. Dit jaar zal ds. Van Lingen Van de Rehoboth-kerk de meditatie verzorgen en zanggroep Joy uit Maranatha zal haar muzikale medewerking verlenen. De Kerstnachtviering wordt zoals gebruikelijk gehouden in Sporthal De Klipper te Nieuw-Lekkerland. Aanvang 22.00 uur en de zaal is open vanaf 21.15 uur. Voorafgaande zal om 21.00 uur in één van de kleedkamers een korte bidstond zijn. U kunt daarbij aanwezig zijn als u met ons wilt mee bidden.
Rond 19.00 uur en na afloop (rond 23.15 uur) zijn “handen welkom” om de stoelen neer te zetten en deze ook weer op te ruimen. Meld je daarvoor aan bij Bert Damsteegt: bertdamsteegt@hetnet.nl.

Week van gebed

‘Het woord is aan jou’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen. De gebedsweek wordt van 17 t/m 24 januari 2016 over de hele wereld gehouden. Het materiaal van de Week van Gebed komt uit Letland en heeft als uitgangspunt de tekst: ‘Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen’ uit 1 Petrus 2: 9.
Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop christenen het evangelie uitdragen naar mensen om hen heen. Ook in Nieuw-Lekkerland zullen er op verschillende dagen weer bijeenkomsten worden gehouden. De commissie start eind oktober met de voorbereidingen hiervoor.

Brede Keerpuntvergadering

Vanuit Keerpunt komen we één keer per jaar als stuurgroep met alle werkgroepleden voor een ontmoetingsavond bij elkaar. Binnen de stuurgroep zijn we aan het bekijken hoe we de belangstelling voor deze avond en de onderlinge betrokkenheid van werkgroepen naar elkaar en naar de stuurgroep kunnen verbeteren. Met een aantal stuurgroepleden zijn we daarover aan het brainstormen. Daarnaast zijn we ook bezig met de voorbereidingen. Ook belangstellenden die niet in een werkgroep zitten maar die Keerpunt wel een warm hart toedragen willen we daarbij betrekken.
We willen dan luisteren naar elkaars activiteiten, ideeën delen, elkaar aanmoedigen, motiveren en enthousiasmeren. Misschien wordt het wel een bemoedigingsavond.
We zoeken alleen nog naar een goede vorm. Ideeën zijn daarom van harte welkom bij de stuurgroepsleden. De uitnodiging voor deze avond volgt als de plannen rond zijn.

Zangavond met Gideon

We kunnen terugkijken op een geslaagde zangavond met zanggroep Gideon op 21 maart jl. Wat werd er weer naar hartenlust gezongen en hoe treffend kwam het verlossend evangelie door het werk van onze Heere Jezus Christus daarin naar voren. Er zijn veel nieuwe leden bij de werkgroep gekomen die de voorbereidingen voor volgend jaar op 5 maart al aan het treffen zijn. Daar zijn we blij mee. Veel succes toegewenst!

Geen Sing-in

Van verschillende kanten hebben we gehoord hoezeer de Sing-in gemist is. Ook wij vonden het jammer dat het dit jaar niet gerealiseerd kon worden. Wie weet volgend jaar weer?

Vacatures

We zijn blij dat de vacatures voor penningmeester en gespreksleiders bij de Alpha zijn vervuld. Wel zoeken we nog steeds naar een Websitebeheerder. Heb(t) u / jij dat talent dan zouden wij het erg fijn vinden als u/jij ons daarbij wilt helpen. Reageer dan en mail naar abverweij60@gmail.com.

Afscheid stuurgroepleden

Zowel Gerda van Loon (Maranatha) als Marijke Stuurman (VBG) zijn uit de stuurgroep vertrokken. Gerda heeft jarenlang haar bijdrage geleverd en daarvoor zijn we haar zeer erkentelijk. Marijke heeft in de korte tijd dat zij deel uitmaakte van de stuurgroep een mooie bijdrage geleverd en ook haar willen wij daarvoor bedanken. Fijn om zo samen op te trekken en te delen in Gods Zegen.

Kennismaking nieuwe stuurgroepleden

Een nieuw gezicht binnen Keerpunt: ik ben Geralda Kraal en maak sinds 9 jaar deel uit van de gemeente Maranatha. Beginnend met crèchedienst draaien in de gemeente mag ik nu inmiddels vanuit de Evangelisatie Commissie meedraaien om dienend bezig te zijn in het Koninkrijk van God bij Keerpunt. Wat mooi om Hem te mogen dienen in woord en daad en daarover met anderen in gesprek te raken. Ik zie uit naar een mooie tijd. Tot ziens!

Mijn naam is Eelco Breedveld, 32 jaar oud. Ik ben getrouwd met Suzanne en samen hebben wij één zoon, Lucas van 3! Sinds een jaar wonen wij in Nieuw-Lekkerland, en voor mij is dat een terugkeer aangezien ik hier geboren en getogen ben.
Als iemand mij een paar jaar geleden had gevraagd, ken je het Keerpunt? Dan had ik moeten zeggen: ‘ja, wel eens van gehoord maar wat ze precies doen weet ik niet…?!
Nu mag ik in de stuurgroep plaats nemen van deze unieke vorm van samenwerking gericht op evangelisatie. Het is fantastisch dat we als broeders en zusters van verschillende kerkverbanden, maar voor dezelfde Heer samen kunnen werken in Zijn dienst. Ik geloof dat het Gods verlangen is dat we zoeken naar eenheid, eenheid geworteld in de Waarheid, Jezus!

We hopen u in het voorjaar van 2016 weer te informeren over de activiteiten van Keerpunt .

Namens de Stuurgroep Keerpunt:
– Eelco Breedveld (pennm.), eelcobreedveld@hotmail.com (Vrije Baptistengemeente)
– Henriëtte Janse, c.janse@planet.nl (Geref. Kerk Vrijgemaakt; De Hoeksteen)
– Geralda Kraal, geralda kraal@hotmail.com (Herv. Gemeente Maranatha)
– Anton Verweij, abverweij60@gmail.com (Herv. Gemeente Kinderdijk-Middelweg
– Folker Damsteegt (vz), f.damsteegt1@kpnplanet.nl ( Geref. Ontmoetingskerk)
– Nicole Verhaar (secret.), nicoleverhaar@kpnmail.nl

Vacatures Keerpunt

Keerpunt zoekt Penningmeester / Websitebeheerder / Gespreksleiders Alphacursus

 

* Vanwege het vertrek van de huidige penningmeester zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Wat wordt er van een penningmeester verwacht?

 • Je beheert zelfstandig de bankrekening en doet betalingen van ingediende nota’s die vanuit de diverse commissies worden ingeleverd of toegestuurd
 • Je houdt alle betalingen bij in “Excel”
 • Je doet elk kwartaal verslag van alle inkomsten en uitgaven aan de stuurgroep van Keerpunt
 • Na afloop van elk boekjaar verwerk je het totaal van alle inkomsten en uitgaven in een verkorte versie, bedoeld om verantwoording af te leggen aan de deelnemende kerken
 • Je stuurt de bovengenoemde verkorte versie naar de kerkenraden, met het verzoek om hun bijdrage voor dit jaar te voldoen

Uiteraard word je hierin begeleid en ondersteund door de leden van de stuurgroep van Keerpunt.

 

* Voor het beheren van haar website is Keerpunt op zoek naar een websitebeheerder.

Wat wordt er van een websitebeheerder verwacht?

 • Je hebt verstand van het werken met websites in WordPress
 • Je houdt updates bij en verwerkt nieuwe versies van het programma
 • Je zorgt voor het plaatsen van vooraf toegestuurde informatie (vanuit de stuurgroep van Keerpunt en/of de commissies) over de komende activiteiten
 • Je plaatst, indien mogelijk, de berichten ook op Facebook en Twitter en je gaat in op eventuele opmerkingen, reacties of vragen
 • Je maakt op Facebook evenementen aan van de activiteiten
 • Als er foto’s en documenten worden aangeleverd, plaats je deze evt. in een foto-album op de website of op Facebook
 • Je zet de opgenomen uitzendingen van de vrouwenochtenden en het vrouwenontbijt via een mp3 bestand op de website.

Het is belangrijk dat je alert en discreet reageert op reacties en dat je zo nodig één en ander doorspeelt naar de stuurgroep. Het zou fijn zijn als je ook iemand anders op kunt leiden tot websitebeheerder, zodat in jouw afwezigheid er altijd iemand beschikbaar is om de werkzaamheden te continueren.

 

* Vanuit Keerpunt Nieuw-Lekkerland wordt elk jaar van half september tot half december een Alphacursus in Nieuw-Lekkerland georganiseerd. Wij zijn op zoek naar gespreksleiders die ons team de komende jaren willen versterken.

Wat wordt er van een gespreksleider verwacht?

 • Je bent overtuigd van het werk van Gods Geest door de Alphacursus heen en je gelooft dat jij daarin een instrument mag zijn
 • Je kunt luisteren naar en openstaan voor de mening van de ander
 • Je kunt samen met een andere gespreksleider een klein groepje n.a.v. een gehouden inleiding leiden
 • Je durft open vragen te stellen
 • Je moedigt cursisten aan om deel te nemen aan het gesprek

 

Na een inwerkperiode geef je één of meerdere inleidingen gedurende de cursus. Ook ben je actief betrokken bij het organiseren van de cursus. Gespreksleider zijn op een Alphacursus is een mooie, dankbare taak. Je leert mensen kennen die vragen hebben over geloof. Je mag een stukje meelopen in hun zoektocht naar antwoorden en je ziet hen groeien in hun geloof. Je eigen geloof wordt hierdoor zeker verrijkt!

Enthousiast geworden? Geef je op bij:

 • Anton Verweij       (contactpersoon penningmeester en websitebeheerder)                        0184 – 682357 / mail: abverweij60@gmail.com
 • Folker Damsteegt (contactpersoon gespreksleider Alphacursus)                                          0184 – 681037 / mail: f.damsteegt1@kpnplanet.nl